Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, natomiast w przypadku śmierci mieszkańca nieruchomości - w okresie do 6 miesięcy.

Uwaga! Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację.

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (641,49KB)