Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Gminy Rychtal zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-16.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://rychtal.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Kucharska, katarzyna.kucharska@ugrychtal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 16 811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-630 Rychtal, Rynek 1
Tel.: +48627816800
Faks: +48627816800
E-mail:
Strona internetowa: rychtal.pl

Dostępność architektoniczna

Na obecną chwilę obiekty urzędowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku urzędu prowadzą schody. Po lewej stronie od schodów, tuż przy defibrylatorze AED na budynku ścianie urzędu znajduję się domofon wraz z instrukcją obsługi, którym można przywołać pracownika merytorycznego w celu załatwienia sprawy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gmina na obecnym etapie realizuje projekt „Dostępny samorząd - granty”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest wyeliminowanie barier i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono: elektroniczną tablicę ogłoszeń, ławki z podłokietnikami, krzesło do ewakuacji. W I połowie roku 2023 wprowadzone zostaną oznaczenia w alfabecie braille’a i oznaczenia kolorystyczne oraz zostanie zakupiona pętla indukcyjna.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski Gminy Rychtal nie posiada aktywnego tłumacza języka migowego – obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania kursu w celu przeszkolenia osoby z ww. zakresu. Tłumacz języka migowego dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy urzędu. Dopuszcza się możliwość tłumaczenia w formie on-line.

Raporty o stanie dostępności

Koordynatorzy dostępności jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Emilia Lipska, tel. 62 781 68 05, e-mail:  

Centrum Usług Wspólnych

Urszula Opacka – Wypchło, tel. 62 781 68 19, e-mail: 

Gminna Biblioteka Publiczna

Ewa Walków, tel. 62 781 68 09, e-mail: 

Gminny Ośrodek Kultury

Natalia Wabnic-Maryniak, tel. 62 781 68 08, e-mail:

Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtal

Maciej Oscenda, tel. 62 781 68 30, e-mail:

Szkoła Podstawowa w Drożkach

Bogumiła Kotowska, tel. 693 896 604, e-mail: 

Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku

Sylwia Świerczyńska-Albert, tel. 62 781 68 15, e-mail: 

Przedszkole Samorządowe w Rychtalu

Daria Maciej, tel. 782 052 753, e-mail: 

Aplikacje mobilne

Gmina Rychtal udostępnia darmową aplikację mobilną dla mieszkańców gminy.

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej