Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu (Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0042/21)

Źródło dofinansowania:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kwota dofinansowania:

2 550 398,13 zł

Wartość projektu:

3 000 468,39 zł

Opis:

Zadanie obejmuje prace termomodernizacyjne, których zakres został ustalony w audycie energetycznym, tj.:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem

- Ocieplenie ścian na gruncie styropianem z wykonaniem hydroizolacji pionowej.

- Ocieplenie dachu styropapą, demontaż istniejących warstw wierzchnich dachu.

- Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem, z wykonaniem hydroizolacji wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych, usunięcie istniejących warstw i wykonanie nowej podłogi.

- Zamurowanie otworu wsypu.

- Wymiana okien na poziomie piwnicy na nowe.

- Wymiana luksfer na nowe okna.

- Wymiana okien na nowe.

- Wymiana drzwi zewnętrznych (stalowych, PCV i drewnianych) na nowe.

- Wymiana instalacji CWU z montażem cyrkulacji z ograniczonym czasem pracy i podłączeniem do pompy ciepła powietrze-woda.

- Wymiana całej instalacji CO z montażem ogrzewania podłogowego i grzejnikami. Źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda z automatyka pogodową i oprzyrządowaniem.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej.

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne – oświetlenie LED i wymiana okablowania w celu optymalizacji sposobu załączania opraw w części budynku.

- Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem na poziomie min. 80% z podziałem na strefy w budynku – wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Pozostałe prace, wynikające z audytu, polegające na robotach odtworzeniowych i robotach bezpośrednio związanych z termomodernizacją, a nie wykazanych szczegółowo w powyższych opisach, w tym m. in.:

- Wymiana instalacji odgromowej.

- Roboty odtworzeniowe po robotach instalacyjnych i budowlanych – m. in.: odtworzenie istniejących posadzek w miejscach prowadzenia nowych i wymiany istniejących instalacji; malowanie, gipsowanie odtworzenie okładzin ściennych; zadaszenia nad wejściami; wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; wykonanie izolacji fundamentów i ław fundamentowych zarówno wodnej jak i cieplnej; wykonanie nowej opaski odwadniającej wokół budynku, z kostki betonowej; odtworzenie chodnika z warstwami zgodnie ze stanem istniejącym; odtworzenie schodów zewnętrznych i tarasu po izolacji fundamentów; roboty związane z zamurowaniem otworów zsypu; łączniki izolacyjne minimalizujące mostki cieplne; demontaż daszków żelbetowych i stalowych stanowiących mostek cieplny; zaizolowanie/usunięcie kominów niewymaganych; elementy elewacyjne i rolety minimalizujące efekt przegrzewania jednocześnie pozwalając na zyski słoneczne w okresie letnim.