Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin GKPiRPA

Regulamin Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychtalu

§ 1

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychtalu, zwana dalej Komisją, działa na podstawie:

 1. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 5. niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Terenem działania Komisji jest Gmina Rychtal. Komisja ma siedzibę w Rychtalu, ul. Ogrodowa 12.
 2. Komisję reprezentuje i kieruje jej pracami Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz.

§ 3

 1. W skład Komisji wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy Rychtal w drodze zarządzenia.
 2. Członkami Komisji są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje, aż do odwołania przez Burmistrza Gminy Rychtal.
 5. Rezygnacja z pracy w Komisji powinna być złożona na piśmie do Przewodniczącego Komisji, który niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Burmistrza.
 6. Przewodniczący może zwrócić się do Burmistrza o odwołanie członka komisji w przypadku, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a przede wszystkim nie uczestniczy w posiedzeniach i pracach Komisji.

§ 4

Za pracę w Komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, określone przez Radę Miejską Gminy Rychtal w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6

W strukturze Komisji mogą funkcjonować:

 1. Zespół interwencyjno-motywacyjny (uzależnienia, przemoc).
 2. Zespół do spraw opiniowania programów profilaktycznych.

§ 7

Komisja pracuje podczas posiedzeń.

§ 8

 1. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje i kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Komisji, który ustala ich porządek i tematykę oraz powiadamia członków Komisji z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego.

§ 9

 1. Wszystkie głosowania Komisji są jawne.
 2. Postanowienia podejmowane są większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Komisji.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 10

Do Przewodniczącego Komisji ponadto należy:

 1. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Komisji,
 2. przygotowanie i przechowywanie dokumentacji pracy Komisji oraz zespołów,
 3. podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości działania Komisji.

§ 11

 1. Członkowie zespołów są wybierani przez Komisję spośród jej członków.
 2. Za pracę zespołów odpowiedzialni są koordynatorzy wyznaczeni przez zespoły.
 3. Posiedzenia zespołów odbywają się w zależności od potrzeb.
 4. Zespoły rozpatrują sprawy w przynajmniej dwuosobowym składzie. W posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć pozostali członkowie Komisji.

§ 12

Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa oraz wynikające z uchwalanego przez Radę Miejską Gminy Rychtal Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące m.in.:

 1. opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. merytorycznego wsparcia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży oraz liczbą punktów sprzedaży,
 4. podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie,
 5. podejmowania czynności wobec pojawiających się sygnałów o przemocy w rodzinie.

§ 13

 1. Przy realizacji swoich zadań Komisja może współpracować z placówkami lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 2. Przedstawicieli tych instytucji Przewodniczący Komisji może zapraszać na posiedzenia.

§ 14

Komisja współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.