Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy

Brak opisu obrazka

Kto odbiera odpady? 

Podmiotem odbierającym odpady z terenu Gminy Rychtal jest Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „Wencel”, mające swoją siedzibę pod adresem: ul. Poznańska 9 63-600 Kępno. Wykonawcza zapewnia mieszkańcom nieodpłatnie worki na odpady gromadzone selektywnie.
W sprawie dzierżawy lub zakupu kubłów należy się kontaktować z firmą odbierającą odpady – tel. 600 270 479

Kubły i worki z odpadami należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godziny 7:00.

Kiedy złożyć deklarację?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Kiedy dokonać opłaty?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać raz na kwartał: do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, czyli: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest 15 dzień ostatniego miesiąca danego kwartału.

Gdzie wnieść opłatę?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest wpłatą na indywidualny rachunek bankowy (otrzymany w momencie składania deklaracji lub wskazany w ostatnim zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady. Płatności za odpady można dokonać również u sołtysa (z wyjątkiem sołectwa Zgorzelec) w formie gotówkowej lub za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. 

Jak segregować odpady?

Brak opisu obrazka

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek:

folie, torby foliowe, butelki typu PET, niezanieczyszczone żywnością opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe typu tetra-pack, puszki z metali żelaznych i aluminium, drobny złom żelazny, zabawki i ozdoby z plastiku, opakowania z tworzyw sztucznych po kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego (uwaga! butelki plastikowe i puszki przed wrzuceniem należy pozgniatać).

nie wrzucamy:
puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach, baterii, opakowań po nawozach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, opakowań po lekach, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego.

SZKŁO – zielony worek:

Szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po żywności i kosmetykach, szklanki, podstawki i talerzyki wykonane ze szkła, szkło stołowe (uwaga! opakowania szklane wyrzucamy puste, bez metalowych nakrętek i kapsli, nie trzeba zrywać etykiet i myć, wystarczy wypłukać. Nie tłuczemy szkła przed wyrzuceniem!).

nie wrzucamy:
zniczy, luster, szyb okiennych, żarówek, świetlówek, lamp rtęciowych, opakowań po lekach, lamp i ekranów telewizyjnych, termometrów, wyrobów ceramicznych i porcelany.

PAPIER – niebieski worek:

Gazety, czasopisma, katalogi, książki, zeszyty, papier do pisania i ksero, papier do pakowania, torby papierowe, kartony i pudła.

ODPADY BIODEGRADOWALNE (ZIELONE) – brązowy worek:

Skoszona trawa, liście, drobne odpady ogrodowe, połamane gałęzie drzew, kwiaty doniczkowe itp.

nie wrzucamy:
piasku i żwirku dla kotów, odchodów zwierzęcych, zniszczonych trocin po zwierzętach, odpadków kuchennych.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE tzw. mokre – kubeł:

Zimne popioły, worki z odkurzaczy, pampersy, podpaski, zużyte i wilgotne chusteczki, wilgotne ręczniki papierowe, porcelana i ceramika, pojemniki po aerozolach, znicze, stare obuwie, odpadki kuchenne, przeterminowana żywność.

nie wrzucamy:
ziemi, odpadów niebezpiecznych, gałęzi, gruzu budowlanego.

Uwaga! Odpady, których nie można zakwalifikować jako odpady komunalne do poszczególnych frakcji (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne), należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

ZZO Olszowa Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców w miejscowości Olszowa, gdzie można również oddawać posegregowane odpady komunalne.

Pozostałe frakcje odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki – należy przekazać do specjalnego pojemnika w aptece,
 • odpady wielkogabarytowe – zbiórka 2 razy w roku sprzed posesji,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka 2 razy w  roku sprzed posesji lub samodzielne dostarczenie do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • zużyte baterie – należy przekazać do specjalnych pojemników w urzędzie Gminy, placówkach oświatowych lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • zużyte akumulatory – należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • gruz budowlany – należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • odpady niebezpieczne (np. puszki po farbach i lakierach, oleje i substancje oleiste) należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • odpady biodegradowalne (zielone) – zbiórka raz w roku sprzed posesji, należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,
 • opony – zbiórka dwa razy w roku lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa.