Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

15  marca 2021 r., została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki w Poznaniu, a Gminą Rychtal w siedzibą w Rychtalu, reprezentowanym przez Adama Staszczyka – Wójta Gminy Rychtal.

Instytucja na rzecz której realizowany będzie grant to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu.

Zgodnie z procedurą powierzenia grantu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu przeznaczy pozyskane środki w ramach grantu na:

- doposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej,

- zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników GOPS.

 

Łączna wysokość grantu wynosi: 55 556,00 zł. W tym wkład własny: 5 555,60 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

Brak opisu obrazka