Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Projekt „Od bierności do aktywności”

 

 

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „Od bierności do aktywności” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 72 osób (38K/34M) w tym 10 osób (6K/4M) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego.

Cele główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

- pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencji i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

 

Projekt „Od bierności do aktywności” skierowany jest do 72 osób (38K/34M), w tym:

- osób pozostających bez zatrudnienia/bezrobotnych – 36 (19K/17M),

- osób biernych zawodowo – 36  (19K/17M),

- osób niepełnosprawnych – 10  (6K/4M), w tym:

• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 8 (5K/3M) 

- osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020 – 2 (1K/1M)

- osób doświadczonych wielokrotnego wykluczenia społecznego – 7 (4K/3M)

Planowane efekty rezultatu w wyniku realizacji projektu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 (7K/5M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28 (15K/13M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 (8K/6M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 (17K/13M)

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 25 %  (dla niepełnosprawnych 12%)

-wskaźnik efektywności społecznej – 34% (dla niepełnosprawnych – 34 %)

 

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

a) Zadanie 1 – Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ścieżka reintegracji (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu identyfikację potrzeb, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 72 UP (38K/34M)

b) Zadanie 2 – Blok miękkich kompetencji społecznych:

• Indywidualne poradnictwo psychologiczno – społeczne (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu zebranie i analizę informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania. Zadanie realizowane będzie dla 72 UP (38K/34M)

• Szkolenie/warsztaty aktywizacji społecznej (48 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – w ramach bloku odbywają się warsztaty aktywizujące, treningi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty psychologiczne.

c) Zadanie 3 – Blok miękkich kompetencji zawodowych:

• Rynek pracy i warsztat edukacyjny (6 godzin/grupa: 6 grup 12 osobowych) – charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców, a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne.

• Warsztaty autoprezentacji (6 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – celem działania jest zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie, wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, wzrost stopnia opanowania emocji i stresu, wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.

d) Zadanie 4 - Szkolenia zawodowe (120 godzin/ grupa; 3 grupy 12 osobowe) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację niezbędne w środowisku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

e) Zadanie 5 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8 godzin/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla UP oraz właściwego UP na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

f) Zadanie 6 – Staże zawodowe – celem jest wyposażenie UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje. UP będą kierowani na staż zgodnie z IŚR oraz tematyką kursu/szkolenia zawodowego. 

Udział w stażach zawodowych weźmie 45 osób (23K/22M)

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,64/h brutto)

•    stypendium stażowe (997,40 zł brutto/ miesiąc)

•    zwrot kosztów dojazdu

•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć

•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)

•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia

•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),

•    materiały dydaktyczne (podręcznik).

•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy

•    pokrycie kosztów egzaminów

•    pokrycie kosztów badań lekarskich

Z poważaniem 

Rafał Popławski 

Specjalista ds. projektów

 

mobile: +48 733 300 539 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.crb.lublin.pl

Adres do korespondencji: ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin