Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

INFORMACJA Z przebiegu VII Sesji Rady Gminy w Rychtalu odbytej dnia 16 kwietnia 2015 r.

     Jedną z ważniejszych uchwał jakie podjęto podczas obrad było wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Radni podjęli 5 uchwał, które dotyczyły:

1) Zmian budżetu i w budżecie gminy Rychtal na 2015 rok. Wprowadzono dotacje w wysokości 150.000 złotych przyznaną jako pomoc finansową na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2015. Zwiększono dotacje celową o kwotę 199 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 150.199 złotych do kwoty 12.009.442 złotych.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

2) Zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest końcem kadencji dotychczas urzędujących sołtysów oraz wyborami nowych sołtysów, którzy są inkasentami poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

3) Poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na terenie gminy Rychtal zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi sołeckich.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

4) Opłaty od posiadania psów.

Uchwała dotyczy tylko zmiany inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty od posiadania psa, określono termin płatności pobranej opłaty dla inkasentów i ich wynagrodzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

5) Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal na obszarze wsi Wielki Buczek.

W związku z wnioskiem inwestora dotyczącym budowy schroniska dla zwierząt należy dokonać zmiany przeznaczenia działek 18/5 i 18/4 położonych w obrębie wsi Wielki Buczek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rychtal. Dokonana zmiana pozwoli realizować cel publiczny poprzez budowę schroniska dla zwierząt.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Radny Jan Szumlakowski zgłosił wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o częściowe zarównanie rowu przy drodze krajowej nr 39 na ulicy Namysłowskiej koło posesji nr 18 w Rychtalu. Z uwagi na brak możliwości wykaszania i utrzymania porządku. 

Wniosek został przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Radny Edward Machowski zgłosił następujące wnioski:

1) Do Zakładu Energetycznego Energa o przeprowadzenie przeglądu linii energetycznej w miejscowości Skoroszów pod kątem wycinki gałęzi znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i stwarzające zagrożenie dla tej linii. Co jest powodem częstych awarii i wyłączeniu prądu.

2) Do Zakładu Energetycznego Energa o przeprowadzenie kontroli napięcia na końcówce linii energetycznej Dworzyszcze – Skoroszów. Istniejące spadki napięcia powodują niemożliwość korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego i częste jego awarie. Gwałtowne spadki napięcia powodują również poważne problemy przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nastawionego na produkcję zwierzęcą. Końcówka wspomnianej linii energetycznej znajduje się 

w gospodarstwach rolnych u Edwarda Machowskiego i Tomasza Ostrysza.

Wniosek zostały przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Radny Paweł Włoszczyk złożył wniosek do Wójta Gminy o zwrócenie się do konserwatora obsługującego wodociągi o przeprowadzenie przeglądu zasów odcinających dopływ wody do posesji i przy hydrantach w miejscowości Proszów i Dalanów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

 

                                                                                            Sporządziła:

                                                                                                H.M