Urząd Gminy w Rychtalu

         
Szanowni Państwo     
                                                                                           
    

 Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej gminy Rychtal. Znajdziecie Państwo m.in. podstawowe informacje o gminie i jej miejscowościach, o ważnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych i politycznych,  a  także o działających instytucjach publicznych. Będą informacje o sukcesach, ale i o porażkach w rozwoju społecznych gminy.

Będziemy zachęcać do odwiedzania naszej gminy nie tylko wirtualnie przedstawiając jej walory przyrodnicze jako element skutecznego wypoczynku i rekreacji.Wyrażamy nadzieję, iż strona internetowa spełni państwa oczekiwania i będzie źródłem informacji o naszej gminie.

 Liczymy na propozycje i pomoc w budowie serwisu.

Nasz serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w polityce prywatności.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 
 

Przyjęcie relikwii Jana Pawła II przez Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu

        W dniach 23 - 26 stycznia 2015 roku gościliśmy w murach Kościoła pod wezwaniem Męczeństwa Jana Chrzciciela w Rychtalu relikwie św. Jana Pawła II.

Relikwie zostały odebrane ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu przez delegację Gimnazjum w Rychtalu w skład której weszli: ks. Mariusz Białobłocki, pani Alina Bakalarz oraz uczniowie Weronika Bielecka i Łukasz Barczok. Po przewiezieniu, otoczone czcią i szacunkiem zostały wystawione w naszym Kościele. Mieszkańcy Parafii i uczniowie szkoły przynieśli swoje prośby i intencje, które zostały złożone w liturgii eucharystycznej.

Dnia 26 stycznia 2015 roku podczas uroczystości jakie miały miejsce w Kościele Parafialnym w Rychtalu relikwie zostały przekazane delegacji z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach.

W wypowiedzianych słowach pożegnania pani Alina Bakalarz i uczennica Sandra Zielonka podkreśliły, iż jesteśmy dumni i cieszymy się, że Karol Wojtyła został naszym Patronem, gdyż jest nam łatwiej podejmować decyzje wzorując się na Jego wartościach: miłości, szacunku dla każdego człowieka, umiejętności przebaczania, umiłowania Ojczyzny, Jej historii i piękna przyrody, pasji do nauki, kultury i sportu, poczucia humoru.

Wspomniały też o słowach wypowiedzianych przez Patrona naszej szkoły do młodzieży, które to stały się naszym mottem życiowym „Jesteście moją nadzieją. Bądźcie wymagający wobec świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Budujcie cywilizację miłości”. 

NARADA Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

       Dnia 26 stycznia 2015 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy. W spotkaniu udział wzięli wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

            Spotkanie w całości poświęcone zostało kwestii organizacji zajęć w okresie ferii zimowych, które rozpoczynają się dnia 16 lutego.

       Dyrektorzy przedstawili wstępny harmonogram zajęć planowanych do realizacji w okresie dwutygodniowej przerwy od zajęć lekcyjnych oraz propozycje zajęć tematycznych, jakie zostaną w tym czasie zorganizowane w poszczególnych placówkach. W okresie ferii każdej ze szkół udostępniony zostanie autobus szkolny celem zorganizowania wycieczek dla uczniów.

         Ustalono również godziny zajęć na hali sportowej, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Na hali w tym samym czasie spotkają się uczniowie klas I-III oraz IV-VI wszystkich szkół podstawowych – prowadzone dla nich będą integracyjne zajęcia sportowe.

          Wójt zapewnił również, iż Pracownia Orange i Świetlica Środowiskowa w Rychtalu dostosują godziny swojej pracy do harmonogramu zajęć organizowanych w ferie.

        W okresie ferii Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu oraz Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu prowadzić będą zajęcia w wymiarze 4 godzin dziennie. Z kolei Szkoła Podstawowa w Drożkach i Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku w Wymiarze 3 godzin dziennie.

        Ponadto podczas spotkania Dyrektorzy zawnioskowali o zorganizowanie spotkania z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej. 

Nowe wydawnictwo dla miłośników Rychtala !

 W pierwszej połowie lutego nakładem naszej Parafii przy udziale środków unijnych, uzyskanych dzięki współpracy z Gminą Rychtal, ukaże się  książka zatytułowana „Album Rychtala”. Będzie to pierwsze tego typu wydawnictwo ukazujące cały Rychtal na ponad stu współczesnych fotografiach, wzbogacone tekstem mówiącym o naszej historii, mieszkańcach, przyrodzie i walorach turystycznych okolic, poezji sławiącej piękno Rychtala i miejscowych legendach. Album ten dedykowany jest pamięci Ojca Konrada Stolarka – wybitnego rychtalaka, który  niezwykłym i bohaterskim życiem rozsławił Rychtal w świecie, jako miejsce  swoich narodzin i młodości. Książka drukowana jest przez Wydawnictwo „KORONIS” z Bydgoszczy. Ks. Mariusz Białobłocki

 

Spotkanie Wójta Gminy Rychtal z sołtysami

       Dnia 20 stycznia 2015 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal odbyło się spotkanie Wójta Gminy z sołtysami.

       Podczas spotkania dokonano oceny realizacji budżetu gminy Rychtal za 2014 rok. Prześledzono również realizację zadań inwestycyjnych w minionym roku. Zadania przewidziane do realizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych, które nie zostały zrealizowane w roku 2014 tj. budowa siłowni zewnętrznej przy hali sportowej w Rychtalu oraz remont świetlicy wiejskiej w Stogniewicach realizowane będą w roku 2015.

     Wójt pokrótce przedstawił zebranym informacje na temat budżetu gminy na rok 2015, zaznaczając, iż będzie on szczegółowo analizowany podczas debaty dnia 21 stycznia 2015 r. Projekt przedmiotowego budżetu ujęty jest w porządku obrad sesji Rady Gminy Rychtal na dzień 28 stycznia 2015 r.

   Dokonano także analiza wniosków zebrań wiejskich dotyczących przeznaczenia funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. Wysunięto propozycję dokonania jednego zakupu wspólnych dla kilku sołectw wyposażeń świetlic wiejskich w ramach procedury zamówień publicznych, co może pozwolić na uzyskanie korzystnej ceny zakupu.

   Podczas spotkania ustalono wstępne terminy zebrań wiejskich, na których przeprowadzone zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich. Przeprowadzenie zebrań planowane jest na II połowę miesiąca marca 2015 r.

     Poruszono również temat zamontowania dodatkowych tablic ogłoszeń w miejscowościach Stogniewice i Okrzyce oraz problem utrzymania porządku wokół obiektów użyteczności publicznej w poszczególnych wioskach. 

"Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas..."

        Dnia 18 stycznia 2015 r. w Kościele w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem po Mszy Św. odbyło się ogłoszenie wyników III edycji Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Koncert Galowy, na którym wystąpili laureaci Festiwalu. Organizatorem konkursu, jak co roku, była Szkoła Podstawowa w Bralinie przy współpracy z Urzędem Gminy Bralin oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Bralinie.
W zmaganiach uczestniczyli uczniowie 17 szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego. Uczestnicy prezentowali się w dwóch grupach wiekowych – uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV-VI. W ramach każdej z grup wyróżniono dwie kategorie – soliści oraz duety, zespoły i chóry.
Gminę Rychtal w etapie finałowym reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu oraz Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku. W grupie wiekowej uczniów klas I – III w kategorii soliści I miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu Kamil Kowalski, który zaśpiewał utwór „Nowy Rok – Hop!”. Uczeń przygotował się do Festiwalu po okiem opiekuna – Pani Marleny Opac.
W grupie wiekowej uczniów klas IV – VI w kategorii soliści I miejsce wyśpiewała uczennica Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku Martyna Stefańska, która wykonała utwór „Biały śnieg i Ty”. Nad przygotowaniami uczennicy do festiwalu czuwała opiekun Pani Beata Piendzioch. II miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu Hanna Talar śpiewająca utwór „Święta Święta”. W zmaganiach konkursowych uczennicę wspierała opiekun – Pani Marlena Opac. W grupie wiekowej uczniów klas IV – VI w kategorii duety, zespoły i chóry I miejsce zdobyła Schola FIO pod kierunkiem Pani Marleny Opac i Pana Tomasza Talara. Zespół wykonał utwór „Dnia jednego o północy”.
Gratulujemy wysokich osiągnięć wykonawcom i ich opiekunom p. Marlenie Opac, p. Beacie Piendzioch, p. Tomaszowi Talarowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

Rekrutacja do projektu Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan

 INFORMACJE O PROJEKCIE: 

od grudnia 2014 roku nasza firma rozpoczęła realizację projektu: Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan (nr projektu POKL.07.04.00-30-028/13)

Naszym podstawowym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej w grupie 50 niezatrudnionych, niepełnosprawnych mieszkańców województwa wielkopolskiego do 30 r.ż. poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego. Chcemy także wspierać naszych uczestników projektu zwiększając m.in. ich samoocenę, motywację do aktywnego poszukiwania pracy oraz wiarę we własne siły.

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne w wieku 15-30 lat, które przede wszystkim:

-         posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznych stopniu niepełnosprawności,

-         są nieaktywne zawodowo,

-         zamieszkują tereny wiejskie.

 

W ramach projektu oferujemy:

§  cykl szkoleń miękkich i zawodowych,

§  4-miesięczny staż zawodowy na stanowisku: Telemarketera,

§  stypendium szkoleniowe i stażowe,

§  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/staż,

§  zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,

§  wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego, zawodowego

oraz pośrednictwa pracy,

§  opłacony pakiet składek ubezpieczeniowych,

§  opiekę wykwalifikowanych trenerów oraz materiały szkoleniowe.

 Dla co najmniej 10 stażystów po zakończeniu udziału w projekcie istnieje możliwość zatrudnienia.

Ponieważ chcemy szeroko promować nasz projekt i zachęcać niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo mieszkańców naszego województwa do udziału w projekcie, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą  o wsparcie promocji tego projektu. Wsparcie to mogłoby obejmować, wedle Państwa decyzji:

- kolportaż ulotek projektu,

- umieszczenie w miejscach dostępnych dla potencjalnych uczestników projektu plakatów projektu,

- przekazywanie potencjalnym uczestnikom projektu informacji o naszym projekcie,

- umieszczenie na stronach internetowych Urzędu informacji o projekcie.

Biuro projektu, chętnie przekaże materiały marketingowe w formie plakatów i ulotek oraz informacje o projekcie, gotowe do publikacji na stronie internetowej.

Wszelkie informacje o projekcie możecie Państwo uzyskać:

§  na stronach Wnioskodawcy www.eureka-tp.pl lub www.eureka-hr.pl

  • w Biurze Projektu w Poznaniu,Tel. 608381041

Mail :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Z wyrazami szacunku,

 Klaudia Gołębiowska 

Specjalista ds. rekrutacji

Eureka Sp. z o.o. | ul. Innowatorów 8 | Dąbrowa k/Poznania | 62-070 Dopiewo


 

Informacja dla rodziców

      W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Fundacja „Szansa dla Gmin” przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do lat 16 – tu na zimowisko.

Inicjatywa ta daje szansę nie zawsze zamożnej części społeczności wiejskiej skorzystania z oferty łączącej wszechstronny rozwój dziecka z aktywnym wypoczynkiem.

 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 58